Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7


WELKOM
OP DE GROEPSPAGINA VAN GROEP 7.

Groep 7  is een hardwerkende groep die bestaat uit 19 leerlingen. In deze groep een meester en een juf. Op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag meester Theo en op dinsdag is het de beurt aan juf Inge om deze koters wat te leren.

Elke dag starten we samen en gaan dan om negen uur aan het werk. De kinderen hebben een takenblad waar op staat wat ze moeten maken. Het weekrooster hangt op grote vellen achter in de klas zodat iedereen op elk moment weet waar die aan toe is; planning.

Tijdens de werkmomenten hebben de kinderen de mogelijkheid om in stilte of om samen te werken met klasgenoten.
Elke leerling heeft een iPad tot hun beschikking en er zijn ook nog een aantal chromebooks.

 

Hoe we met elkaar omgaan heeft u al kunnen zien in de live-stream TV-uitzending van 19 september. Gemist? Kijk op you-tube: https://youtu.be/5L-hmngLzWk

 LESPROGRAMMA van GROEP 7:

 

     

 


TAAL-LEZEN


Lezen en spelling

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode
LEESESTAFETTE.  Het is een methode voor voortgezet technisch lezen. Er zijn aparte lessen voor technisch lezen, vloeiend lezen en leesbevordering. Op jaarbasis zijn er vier blokken van 9 weken, met een toetsmoment om de voortgang van het leesproces te bewaken. Verder vinden we het bevorderen van het leesplezier zo belangrijk dat we elke dag tijd inruimen voor zelfstandig lezen en 2x in de week het houden van een BOEKPROMOTIE, waarbij enthousiasme het sleutelbegrip is.


Met spelling en taal werken we met
TAALVERHAAL, een spellingmethode gebaseerd op de methodiek van "zo leer je kinderen lezen en spellen". De spellingcategorieën en woordpakketten worden structureel aangeleerd en dagelijks middels de Ipad ingeoefend. Naast de methode schrijven wij ook EIGEN TEKSTEN over onze belevenissen en lezen die in de ochtend- of middagkring aan elkaar voor. Eens in de 2 weken bespreken wij zo’n tekst klassikaal op het bord om hem samen nog duidelijker en mooier te maken.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode NIEUWSBEGRIP. Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. De kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan. Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. In elke les maken de kinderen een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdbalk. De kinderen moeten dan de jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdbalk. Een sleutelschema is ook heel handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis. Daarnaast maken we voor de broodnodige variatie ook gebruik van SAMSAM en INTERESSANTE TEKSTEN.

Taal

Voor taal wordt gebruik gemaakt van de taalmethode TAALVERHAAL. De methode heeft jaarlijks acht thema's waarin alle taalaspecten aan bod komen. Een thema beslaat vier lesweken.
Elk thema heeft dezelfde vaste opbouw: De eerste twee weken leren de kinderen nieuwe stof die ze nodig hebben om het eindproduct in week 3 te maken. In die derde week passen ze de opgedane kennis toe. Week vier is voor de toets, remediëren, herhalen en verrijken (r-h-v). Opbouw van een week: Per week zijn er vier taallessen, dan komen steeds in een vaste volgorde, de vier taaldomeinen aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven. 


SCHRIJVEN

Wij werken met de schrijfmethode PENNENSTREKEN. Zij gaan naast het methodisch verbonden schrift ook gericht schrijven met blokletters. Kinderen in groep 7 gaan steeds meer hun eigen handschrift ontwikkelen. Zij leren om kritisch te kijken naar hun eigen handschrift. Ook wordt er in groep 7 aandacht besteed aan het verhogen van de schrijfsnelheid. Daarbij blijft het methodisch schrijven een belangrijke rol spelen.

 

REKENEN

Voor rekenen gebruiken we de methode ALLES TELT. Deze methode bevat doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8. De volgende leerlijnen worden in groep 7 geïntroduceerd ofwel voortgezet:

·         getalrelaties en getalbegrip

·         basisvaardigheden optellen en aftrekken

·         basisvaardigheden vermenigvuldigen

·         basisvaardigheden delen

·         cijferend optellen

·         cijferend aftrekken

·         cijferend vermenigvuldigen

·         breuken

·         kommagetallen

·         verhoudingen

·         lengte en omtrek

·         oppervlakte

·         gewicht

·         inhoud/volume

·         meetkunde

·         geld

·         tijd

·         tabellen en grafieken

 

Het dagelijks werk is verdeeld in de volgende taken:

B:   BASISTAAK

M:  MEERTAAK

P:   PLUSTAAK

A:   AANGEPASTE TAAK

Voor de verwerking hebben de kinderen voornamelijk werkschriften. Voor de zwakkere rekenaars is er een speciaal werkschrift, het Maatschrift. Leerlingen die goed kunnen rekenen, worden in eerste instantie opgevangen met de pluspagina’s in het leerlingenboek. Zeer goede rekenaars, die ook daar snel klaar mee zijn, kunnen verder werken in het Plusschrift.

WERELDORIËNTATIE

De kerndoelen die bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek horen zijn ondergebracht in het leergebied "Oriëntatie op jezelf en de wereld".
Voor geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de methode 
SPEURTOCHT. De methode kent een chronologische ontwikkeling. De geschiedenis wordt in tien tijdvakken verdeeld, die vanaf groep 5 en 6 systematisch behandeld worden, maar waarbij de accenten variëren.
Voor aardrijkskunde hanteren we de methode 
DE BLAUWE PLANEET. Dit is een thematische methode waarin tevens de topografie van Nederland is opgenomen. Elk leerjaar is opgedeeld in acht thema’s.

Natuurlessen en technieklessen worden gegeven vanuit de methode NATUUR EN TECHNIEK: deze methode biedt lessen aan over  voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek op een vooral praktische wijze.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich 2x per jaar verdiepen in een eigen onderwerp of thema en dat afsluiten met een SPREEKBEURT en/of PRESENTATIE.

 

KRINGEN

Kinderboeken:
In de klas wordt wekelijks op verschillende manieren aandacht besteed aan
BOEKPROMOTIE en leesbevordering. De kinderen mogen altijd boeken uit de boekenbus lenen, ook als ze geen opdracht hoeven voor te bereiden, leesplezier en het maken van leeskilometers is hierbij het doel. Maar ook het elkaar enthousiast maken voor een boek dat jij gelezen hebt. Ook het voorlezen van de leerkracht werkt stimulerend.


Werkstuk / Presentatie:
De kinderen van groep 7 maken een werkstuk onder schooltijd en/of thuis met hulp.
Het werkstuk wordt opgezet vanuit een mindmap en bevat :
*een inleiding
*vier uitgewerkte hoofdstukken
*een inhoudsopgave
*een samenvatting/afsluiting/spreekbeurt


Actualiteitenkring:
Elk kind is één keer per schooljaar aan de beurt voor de actualiteitenkring. Tijdens deze kring wordt een onderwerp aan de hand van een (actuele) foto gepresenteerd m.b.v. een mindmap en een stelling waarover gedebatteerd wordt.

 

 

Ochtendkring en Middagkring:
We beginnen de ochtend met de ochtendkring om beurten geleid wordt door de voorzitter. Er is dan gelegenheid iets te vertellen/te late zien, een tekst voor te lezen, een vraag te stellen of een klacht in te dienen.

’s Middags sluiten we af met de middagkring. Ook dan kunnen geschreven teksten worden voorgelezen, kun je wat laten zien, complimenten uitdelen en ideeën opperen voor verbeteringen in de klas.


TOPPER van de WEEK.

De PBS-bandjes “TWIESPAN TOPPER” waren de eerste aanzet om het gewenste gedrag bij ons op school door een positieve aanpak te belonen en te bekrachtigen. Daarna volgden de groepsbeloningen op de gespaarde TWIESPAN TOPPER-bandjes. Een derde variant om gewenst en positief gedrag naar elkaar toe te belonen was het ontstaan van het TWIESPAN TOPPER CERTIFICAAT.                       

 

Elke donderdagmiddag bepalen de voorzitter, de secretaris en de groepsleerkracht wie deze week in aanmerking komt voor de Topper v/d Week. Het gaat daarbij om het WAT en het WAAROM. De motivatie is doorslaggevend en komt ook op elk unieke certificaat te staan.
 Sociaal emotioneel leren: